ติดต่อนักวิเคราะห์

Securities Analyst Contact
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

Jitra Amornthum
Analyst
jitra.a@fnsyrus.com

Thanaphat Sirikul
Assistant Analyst
(02) 646-9712
thanaphat.s@fnsyrus.com
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

ศักดิ์นรินทร์ ศศานนท์
(02) 684-8789
saknarin@aira.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

พัชริน เกษมอานันทนะ
(02) 695-5837
Patcharink@ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สุทธิชัย คุ้มวรชัย
(02) 658-6300 ext 1400
Sutthichai.k@maybank-ke.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ปวีณ์นุช ศรีตระกูล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
(02) 618-1348
Paveenuch.sri@bualuang.co.th

Kijapat Wongmetta
kijapat.won@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Jakapong Chawengsri
Analyst
(02) 696-0047
Jakapong.c@kasikornsecurities.com

Pitinut Chatchaisucha
Assistant Analyst
Pitinut.c@kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

Kanchan Khanijou
(ID:030871)
(02) 633-6425
kanchan@tisco.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Voranart Meethavorn
(02) 658-8888
voranartm@kgi.coth
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

Solaya NaSongkhla
(02) 949-1006
solaya.na_songkhla@scb.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

Supanna Suwankird
(02) 617-4972
supanna.suw@thanachartsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

Suwat Sinsadok
(02) 657-9228
suwat.si@cimb.com
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

มุกดา ห่มม่วง
Fundamental Analyst
(02) 352-5152
mookda.ho@lhsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

นลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์
(66)2-680-1228
Nalinrat@asiaplus.co.th

เวทิต ตั้งจินดากุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

เบญจพล สุทธิ์วนิช
02-508-1567 ext 3250
Benjaphol@aslsecurities.com