นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทหลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผล
วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล งวดการจ่ายปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
15/08/60 25/08/60 11/09/60 เงินสด ระหว่างกาล 0.45 01/01/60 - 30/08/60 ปันผลจากกำไรสะสม
09/02/60 22/02/60 11/04/60 เงินสด ประจำปี 0.70 01/07/59 - 31/12/59 ปันผลจากกำไรสะสม
18/08/59 30/08/59 14/09/59 เงินสด ระหว่างกาล 0.45 01/01/59 - 30/06/59 ปันผลจากกำไรสะสม
11/02/59 24/02/59 12/04/59 เงินสด ประจำปี 0.60 01/07/58 - 31/12/58 ปันผลจากกำไรสะสม
13/08/58 25/08/58 09/09/58 เงินสด ระหว่างกาล 0.35 01/01/58 - 30/06/58 ปันผลจากกำไรสะสม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่น้อยกว่า 30 % ของกำไรสุทธิ

เงินปันผล (บาท/หุ้น)