ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Total Assets

(THB million,%)
+7% YoY

Total Liabilities and Equity

(THB million,%)
+7% YoY

ภาพรวมทางการเงิน หน่วย 2558 2559 2560
ผลการดำเนินงาน        
รายได้จากการขาย ล้านบาท 22,444 20,675 19,917
EBITDA ล้านบาท 2,772 3,809 4,187
กำไรสุทธิ ล้านบาท 1,906 2,700 3,175
กำไรต่อหุ้น บาท/หุ้น 1.40 1.80 2.12
ฐานะการเงิน        
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 55,983 58,028 59,968
หนี้สินรวม ล้านบาท 18,855 19,274 19,594
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 37,128 38,754 40,374
อัตราส่วนทางการเงิน        
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 4.29 6.09 7.85
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.58 2.78 2.43
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.10 0.22 0.29
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 6.22 7.38 8.39
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม % 3.82 5.04 5.66