ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Q3/2017 Revenue by product

(THB million,%)

Q3/2017 Revenue by customer

(THB million,%)

Total Assets

(THB million,%)
+280/0.5% YoY

Total Liabilities and Equity

(THB million,%)
+280/0.5% YoY

ภาพรวมทางการเงิน หน่วย 2557 2558 2559
ผลการดำเนินงาน        
รายได้จากการขาย ล้านบาท 23,654 22,444 20,675
EBITDA ล้านบาท 2,726 2,772 3,809
กำไรสุทธิ ล้านบาท 1,581 1,906 2,700
กำไรต่อหุ้น บาท/หุ้น 1.41 1.40 1.80
ฐานะการเงิน        
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 42,932 55,983 58,028
หนี้สินรวม ล้านบาท 16,914 18,855 19,274
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 26,018 37,128 38,754
อัตราส่วนทางการเงิน        
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 3.58 4.29 6.09
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.57 3.58 2.78
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.35 0.10 0.22
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 6.42 6.22 7.38
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม % 3.66 3.82 5.04