ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Total Assets

(THB million,%)
+8% QoQ

Total Liabilities and Equity

(THB million,%)
+8% QoQ

งวดงบการเงิน 2558 2559 2560 2561 ไตรมาส1/62 ไตรมาส2/62
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ            
สินทรัพย์รวม 55,866.53 58,028.28 59,968.43 64,439.02 236,318.37 254,074.43
หนี้สินรวม 18,739.95 19,274.17 19,594.50 22,089.95 172,441.94 212,974.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น 36,004.88 37,149.91 38,546.88 39,991.97 40,914.20 41,099.54
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 14,983.01 14,983.01 14,983.01 14,983.01 14,983.01 14,983.01
รายได้รวม 23,359.46 21,784.83 21,289.96 25,895.56 9,367.51 19,989.59
กำไรสุทธิ 1,905.98 2,699.90 3,174.58 3,359.19 942.18 1,081.15
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.40 1.80 2.12 2.24 0.63 0.72
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ            
ROA(%) 4.80 6.02 6.71 7.47 3.39 3.69
ROE(%) 6.22 7.38 8.39 8.55 8.41 10.13
อัตรากำไรสุทธิ(%) 8.16 12.39 14.91 12.97 10.06 5.41