ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Total Assets

(THB million,%)
+4,471 / +7.4% YoY

Total Liabilities and Equity

(THB million,%)
+4,471 / +7.4% YoY

ภาพรวมทางการเงิน หน่วย 2559 2560 2561
ผลการดำเนินงาน        
รายได้จากการขาย ล้านบาท 20,675 19,917 24,777
EBITDA ล้านบาท 3,809 4,187 5,457
กำไรสุทธิ ล้านบาท 2,700 3,175 3,359
กำไรต่อหุ้น บาท/หุ้น 1.80 2.12 2.24
ฐานะการเงิน        
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 58,028 59,968 64,439
หนี้สินรวม ล้านบาท 19,274 19,594 22,090
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 38,754 40,374 42,349
อัตราส่วนทางการเงิน        
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 6.09 7.85 7.11
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.78 2.43 2.58
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.22 0.29 0.27
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 7.38 8.39 8.55
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม % 5.04 5.66 6.25