ข่าว

GPSC เดินหน้าผนึก GLOW หลัง กกพ. มีมติไฟเขียว

GPSC เดินหน้าธุรกิจตามแผน หลัง กกพ. มีมติไฟเขียวผนึก GLOW ชี้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุด พร้อมให้คำมั่นดูแลลูกค้าอย่างเป็นธรรม-เท่าเทียม

กรณีที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบในหลักการให้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC รวมกิจการกับ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW โดยมีเงื่อนไขกำหนดให้ GLOW ขายกิจการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด หรือ SPP1 ให้แล้วเสร็จก่อน หรือเวลาเดียวกันกับการรวมกิจการ พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองกลุ่มลูกค้าผู้ซื้อไฟฟ้าจากกลุ่มธุรกิจ GLOW ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า GPSC มีความยินดีและพร้อมเดินหน้าตามมติของ กกพ. โดยการที่ กกพ. เห็นชอบให้รวมกิจการ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ และความจริงใจของ GPSC ในการดำเนินการผนึกกำลังกับ GLOW เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างเสถียรภาพด้านการให้บริการไฟฟ้ากับผู้ลงทุนลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบริเวณมาบตาพุด รวมถึงพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล ดังนั้นการรวมกิจการจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งผลดีต่อลูกค้าและ GPSC

“GPSC ยืนยันว่า ทุกขั้นตอนการดำเนินงานจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานด้านจริยธรรมของการทำธุรกิจ ลูกค้าทุกรายจะไม่ได้รับผลกระทบจากการรวมกิจการในครั้งนี้ โดยเงื่อนไข สัญญาราคาและการบริการลูกค้าปัจจุบันทุกราย จะยังคงดำเนินการภายใต้กรอบสัญญาเดิมทุกประการ อีกทั้ง GPSC ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมทั้ง 11 ข้อที่ กกพ. กำหนด เพื่อลดข้อกังวลและให้ความมั่นใจว่า จะไม่มีการกำหนดราคาไฟฟ้า หรือ บริการดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า ซึ่งหากลูกค้ามีข้อกังวลเรื่องใดก็พร้อมที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป”

สำหรับกรอบระยะเวลาการเข้าซื้อกิจการ GLOW นั้น GPSC และ GlowLOW จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ทั้งนี้จะยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด เนื่องจากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับตามมติ กกพ. ที่ระบุว่า โดย GLOW จะต้องจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในโรงไฟฟ้า SPP1 ให้แล้วเสร็จเสียก่อน พร้อมทั้งต้องมีการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ กับ ENGIE ซึ่งตามขั้นตอนจะประกอบด้วยหลายส่วน ตั้งแต่การจัดหาผู้ซื้อ การประเมินราคา และเจรจาการขายเพื่อหาข้อสรุป โดยทั้งหมดนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ หากแล้วเสร็จทาง GPSC ก็พร้อมเดินหน้าต่อได้ทันที

ทั้งนี้ GPSC จะเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น GLOW จำนวนทั้งสิ้น 1,010,976,033 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLOW แล้วเสร็จก่อน จากนั้นจึงจะทำคำเสนอเข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของ GLOW จากผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อไป

 

Back27 December 2018