ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


11/10/2562
การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
10/10/2562
หุ้นเพิ่มทุนของ GPSC เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ตุลาคม 2562
09/10/2562
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว การเปลี่ยนแปลงกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ
09/10/2562
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข)
08/10/2562
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
24/09/2562
การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2/2)
24/09/2562
การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1/2)
19/09/2562
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
18/09/2562
แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
11/09/2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
11/09/2562
การเผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
28/08/2562
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
14/08/2562
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562
14/08/2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและการแต่งตั้งประธานและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
06/08/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
06/08/2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
06/08/2562
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
06/08/2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
02/08/2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
26/07/2562
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย และแจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก