ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


06/08/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
06/08/2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
06/08/2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
06/08/2561
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
03/08/2561
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
01/08/2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25/07/2561
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
23/07/2561
แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
25/06/2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข)
20/06/2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข)
20/06/2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
15/06/2561
ชี้แจงข่าวในสื่อเรื่อง บริษัทมีแผนการเข้าลงทุน
25/05/2561
การลงทุนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
10/05/2561
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1) ฉบับแก้ไข
10/05/2561
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย (แก้ไข)
07/05/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
07/05/2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
07/05/2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
07/05/2561
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
25/04/2561
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)