ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


14/12/2561
แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
07/12/2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
13/11/2561
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
12/11/2561
การยื่นอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
05/11/2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (แก้ไขไฟล์หมายเหตุประกอบงบ) (สอบทานแล้ว)
05/11/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
05/11/2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
05/11/2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
05/11/2561
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
24/10/2561
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
19/10/2561
แจ้งเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
11/10/2561
แจ้งเรื่องเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ Engie Global Development B.V.
28/09/2561
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
28/09/2561
แจ้งกรรมการลาออก และแจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
19/09/2561
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
06/09/2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
31/08/2561
แจ้งกรรมการลาออก
27/08/2561
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข template)
24/08/2561
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
15/08/2561
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2561