ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


12/04/2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
04/04/2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่ม Template)
04/04/2561
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
02/03/2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27/02/2561
การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
12/02/2561
การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
12/02/2561
การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
12/02/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
12/02/2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
12/02/2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
12/02/2561
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
24/01/2561
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
20/12/2560
การลงนามต่ออายุสัญญาเงินกู้ ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
15/12/2560
การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค ประเทศญี่ปุ่น
30/11/2560
แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินและบริการในการซื้อที่ดินจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์ผลิตสาธารณูปการส่วนขยาย
21/11/2560
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
16/11/2560
การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระยะที่ 2 ของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (ระยะที่ 2) (IRPC-CP ระยะที่ 2)
06/11/2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
06/11/2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
06/11/2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)