ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


19/06/2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับแผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์
24/05/2562
การยื่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)
13/05/2562
การยื่นแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6-ข)
09/05/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
09/05/2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09/05/2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
09/05/2562
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
07/05/2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
26/04/2562
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
26/04/2562
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
12/04/2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
09/04/2562
การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
04/04/2562
แจ้งการลาออกของกรรมการบริหารความเสี่ยง
01/04/2562
แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
01/04/2562
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
22/03/2562
การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (แก้ไข template)
22/03/2562
การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
21/03/2562
แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
21/03/2562
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
20/03/2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี