ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


28/04/2560
แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
28/04/2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
28/04/2560
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
11/04/2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
04/04/2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
16/03/2560
การกู้ยืมเงินระยะสั้น ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท. (เพิ่มเติม)
14/03/2560
การกู้ยืมเงินระยะสั้น ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
01/03/2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
09/02/2560
การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
09/02/2560
การเสนอจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559
09/02/2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
09/02/2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
09/02/2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
09/02/2560
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
27/01/2560
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
30/12/2559
การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร กำลังการผลิตติดตั้งรวม 5 เมกะวัตต์
13/12/2559
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
04/11/2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
04/11/2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
04/11/2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)