รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 28/02/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 11,568
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 24.95
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/02/2562 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 11,144
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.93

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น(หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 340,565,223 22.73
2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 338,266,861 22.58
3. บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด 311,425,457 20.79
4. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 133,468,059 8.91
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 45,364,300 3.03
6. สำนักงานประกันสังคม 24,970,400 1.67
7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 23,548,100 1.57
8. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 15,794,600 1.05
9. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 14,757,500 0.98
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 9,741,750 0.65
11. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 9,284,900 0.62
12. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,646,842 0.51