โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ได้แก่ นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ นางดุจดาว พุทธสุอัตตา ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท และนายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจประเทศไทย และ สปป. ลาว ได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน 100 คน โดยวิธีการสุ่มจับรายชื่อผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2560 เพื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร (โซลาร์ ฟาร์ม) จ. จันทบุรี

บริษัทฯ ได้รับใบสมัครจำนวนทั้งหมด 525 คน

ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ณ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 (จำนวน 100 คน)

ดาวน์โหลด


กำหนดการโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ณ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560
05.00 น. ลงทะเบียน ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี
06.00 น. ออกเดินทางออกจากกรุงเทพฯ (ตรงเวลา)
11.00 น. เยี่ยมชม CHPP (โซลาร์ ฟาร์ม) จ. จันทบุรี
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.30 น. เยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
16.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพ
20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :

  • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ในวันเดินทางผู้ที่ได้รับสิทธิเยี่ยมชมต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้น ฉบับจริง สำหรับการลงทะเบียน