โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

วิดีโอบรรยากาศโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559