ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ GPSC
วันก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด 10 มกราคม 2556
วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 27 พฤศจิกายน 2557
วันเริ่มซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 18 พฤษภาคม 2558
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107557000411
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 28,197,293,710 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 2,819,729,367 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวนทุนที่ชำระแล้ว 28,197,293,670 บาท
ประเภทธุรกิจ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
จำนวนพนักงาน 345 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
Website www.gpscgroup.com