ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ GPSC
วันก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด 10 มกราคม 2556
วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 27 พฤศจิกายน 2557
วันเริ่มซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 18 พฤษภาคม 2558
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107557000411
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 28,197,293,710 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน ทั้งสิ้น 2,819,729,367 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวน ทุนที่ชำระแล้ว 28,197,293,670 บาท
ประเภทธุรกิจ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำและ สาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจในลักษณะ การเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งในและ ต่างประเทศ
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
จำนวนพนักงาน 813 (1) คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
เว็บไซต์ www.gpscgroup.com

หมายเหตุ (1) จำนวนพนักงาน 813 คน รวมพนักงานกลุ่มบริษัท ปตท. ที่มาปฏิบัติงานกับบริษัทฯ จำนวน 18 คน