ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Total Assets

(THB million,%)
-1%

Total Liabilities and Equity

(THB million,%)
-1%

งวดงบการเงิน 2559 2560 2561 2562 2Q2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ          
สินทรัพย์รวม 58,028.28 59,968.43 64,439.02 252,016.62 249,970.87
หนี้สินรวม 19,274.17 19,594.50 22,089.95 141,840.91 141,316.07
ส่วนของผู้ถือหุ้น 37,149.91 38,546.88 39,991.97 100,893.03 99,874.73
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 14,983.01 14,983.01 14,983.01 28,197.29 28,197.29
รายได้รวม 21,784.83 21,289.96 25,895.56 68,635.26 37,045.92
กำไรสุทธิ 2,699.90 3,174.58 3,359.19 4,060.80 3,475.86
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.80 2.12 2.24 2.25 1.23
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
ROA(%) 6.02 6.71 7.47 7.20 4.99
ROE(%) 7.38 8.39 8.55 5.76 8.63
อัตรากำไรสุทธิ(%) 12.39 14.91 12.97 5.92 9.38