ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Total Assets

(THB million,%)
-1%

Total Liabilities and Equity

(THB million,%)
-1%

งวดงบการเงิน 2561 2562 2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 64,439.02 252,016.62 256,656.32
หนี้สินรวม 22,089.95 141,840.91 144,788.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น 39,991.97 100,893.03 102,901.39
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 14,983.01 28,197.29 28,197.29
รายได้รวม 25,895.56 68,635.26 71,908.34
กำไรสุทธิ 3,359.19 4,060.80 7,508.13
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.24 2.25 2.66
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 7.47 7.20 5.31
ROE(%) 8.55 5.76 7.37
อัตรากำไรสุทธิ(%) 12.97 5.92 10.44