ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Total Assets

(THB million,%)
+293%

Total Liabilities and Equity

(THB million,%)
+293%

งวดงบการเงิน 2559 2560 2561 ไตรมาส1/62 ไตรมาส2/62 ไตรมาส3/62
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ            
สินทรัพย์รวม 58,028.28 59,968.43 64,439.02 236,318.37 254,074.43 252,936.96
หนี้สินรวม 19,274.17 19,594.50 22,089.95 172,441.94 212,974.89 211,331.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น 37,149.91 38,546.88 39,991.97 40,914.20 41,099.54 27,997.63
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 14,983.01 14,983.01 14,983.01 14,983.01 14,983.01 14,983.01
รายได้รวม 21,784.83 21,289.96 25,895.56 9,367.51 19,989.59 49,582.10
กำไรสุทธิ 2,699.90 3,174.58 3,359.19 942.18 1,081.15 2,916.23
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.80 2.12 2.24 0.63 0.72 1.95
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ            
ROA(%) 6.02 6.71 7.47 3.39 3.69 5.96
ROE(%) 7.38 8.39 8.55 8.41 10.13 10.08
อัตรากำไรสุทธิ(%) 12.39 14.91 12.97 10.06 5.41 5.88