คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
2567
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2567
วันที่ : 31/03/2024
  ดาวน์โหลด PDF  1.36 MB.
2566
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2566
วันที่ : 31/12/2023
  ดาวน์โหลด PDF  1.44 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2566
วันที่ : 06/08/2023
  ดาวน์โหลด PDF  1.92 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2566
วันที่ : 30/06/2023
  ดาวน์โหลด PDF  1.85 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2566
วันที่ : 09/05/2023
  ดาวน์โหลด PDF  1.77 MB.
2565
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565
วันที่ : 31/12/2022
  ดาวน์โหลด PDF  2.01 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2565
วันที่ : 30/09/2022
  ดาวน์โหลด PDF  1.95 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2565
วันที่ : 09/08/2022
  ดาวน์โหลด PDF  2.02 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565
วันที่ : 06/05/2022
  ดาวน์โหลด PDF  1.91 MB.
2564
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564
วันที่ : 14/12/2021
  ดาวน์โหลด PDF  2.26 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564
วันที่ : 05/11/2021
  ดาวน์โหลด PDF  2.09 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564
วันที่ : 06/06/2021
  ดาวน์โหลด PDF  2.26 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2564
วันที่ : 07/05/2021
  ดาวน์โหลด PDF  2.04 MB.
2563
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563
วันที่ : 15/12/2020
  ดาวน์โหลด PDF  2.21 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2563
วันที่ : 05/11/2020
  ดาวน์โหลด PDF  1.96 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2563
วันที่ : 07/08/2020
  ดาวน์โหลด PDF  1.69 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563
วันที่ : 08/05/2020
  ดาวน์โหลด PDF  1.66 MB.
2562
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562
วันที่ : 13/12/2019
  ดาวน์โหลด PDF  2.71 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2562
วันที่ : 06/11/2019
  ดาวน์โหลด PDF  2.46 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2562
วันที่ : 07/08/2019
  ดาวน์โหลด PDF  2.33 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2562
วันที่ : 09/05/2019
  ดาวน์โหลด PDF  2.76 MB.
2561
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561
วันที่ : 11/12/2018
  ดาวน์โหลด PDF  2.79 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2561
วันที่ : 05/11/2018
  ดาวน์โหลด PDF  2.62 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2561
วันที่ : 06/08/2018
  ดาวน์โหลด PDF  2.46 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2561
วันที่ : 07/05/2018
  ดาวน์โหลด PDF  1.83 MB.
2560
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560
วันที่ : 12/12/2017
  ดาวน์โหลด PDF  1.77 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2560
วันที่ : 06/11/2017
  ดาวน์โหลด PDF  1.79 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2560
วันที่ : 07/08/2017
  ดาวน์โหลด PDF  903 KB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2560
วันที่ : 04/05/2017
  ดาวน์โหลด PDF  911 KB.
2559
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559
วันที่ : 10/12/2016
  ดาวน์โหลด PDF  1.44 MB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2559
วันที่ : 04/11/2016
  ดาวน์โหลด PDF  847 KB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2559
วันที่ : 05/08/2016
  ดาวน์โหลด PDF  991 KB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2559
วันที่ : 09/05/2016
  ดาวน์โหลด PDF  1.48 MB.
2558
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558
วันที่ : 11/12/2015
  ดาวน์โหลด PDF  614 KB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2558
วันที่ : 09/11/2015
  ดาวน์โหลด PDF  529 KB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2558
วันที่ : 06/08/2015
  ดาวน์โหลด PDF  276 KB.
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2558
วันที่ : 15/05/2015
  ดาวน์โหลด PDF  531 KB.
2557
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557
วันที่ : 30/12/2014
  ดาวน์โหลด PDF  449 KB.
เพิ่มเติม