ข่าว

GPSC เดินหน้าโครงการ "GPSC Young Social Innovator ซีซั่น 4" ชวนน้องเยาวชนทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ส.ค. นี้

GPSC พร้อมเปิดโครงการ GPSC Young Social Innovator ปีที่ 4 ปั้นเยาวชนทั่วประเทศ ส่งผลงานไอเดียเจ๋ง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ส.ค.นี้

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า GPSC ได้จัดโครงการประกวด GPSC Young Social Innovator 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเปิดให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ สามารถส่งโครงงานเข้าประกวดใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ ที่มีแนวคิดในการนำวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการใช้งานที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวก หรือการแก้ไขปัญหา ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 2. สิ่งประดิษฐ์ ต้องเป็นชิ้นงาน เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตและประหยัดเวลา และ 3. กระบวนการและบริการ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการลดขั้นตอนการผลิตหรือการแปรรูป ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและเข้ารอบการประกวดในครั้งนี้ จะได้รับทุนการสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลงาน พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำเป็นแนวทางในการต่อยอดการพัฒนาผลงาน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่นำแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และยังเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรมการใช้พลังงาน โดยใช้องค์ความรู้ด้านต่างๆ มาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ วิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีโอกาสนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีปัญหาได้จริง รวมถึงต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษาที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2564 หรือ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : GPSC Young Social Innovator

Back30 June 2021