ข่าว

สององค์กรใหญ่วงการพลังงานร่วมพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลิมพระเกียรติให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชัง

ศรีราชา ชลบุรี – ไทยออยล์และจีพีเอสซี ร่วมส่งมอบโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงพยาบาลมูลค่า 1,750,000 บาท เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า เพิ่มความสามารถการให้บริการทางการแพทย์และรักษาประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้า อีกทั้งยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นผ่านการบริการด้านสาธารณสุข

คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "โครงการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลิมพระเกียรติ ให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชัง เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ด้วยด้วยกำลังการผลิต 53.46 kWp เป็นอีกหนึ่งในหลายๆ โครงการที่แสดงถึงเจตนารมย์ของกลุ่มไทยออยล์ ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยยกระดับด้านการสาธารณสุขของชุมชนด้วยพลังงานทดแทนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสังคมที่ดียิ่งขึ้น ตอกย้ำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ แนวคิด Sustainable Energy for Health Care ที่ต้องการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาล เพิ่มสนับสนุนความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์และรักษาประชาชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อเป็นการดูแลช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่มาจากแหล่งธรรมชาติ โดยนำความรู้ด้านวิศวกรรมและพลังงานมาสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข"

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. กล่าวว่า "จีพีเอสซี ได้ร่วมมือกับไทยออยล์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่จะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้กับระบบพลังงานไฟฟ้า และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชัง โดยจีพีเอสซีได้ใช้ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ และพนักงาน เพื่อช่วยเหลือและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชนและสังคมภายใต้โครงการ Light for a Better Life หรือ "ไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม" ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ GPSC ให้ความสำคัญ โดยมีเป้าหมายทั้งในด้าน Safety เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน Security สร้างความมั่นคงทางพลังงานในพื้นที่ขาดแคลนและมีความจำเป็น Saving เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และ Social Enterprise เพื่อการสร้างอาชีพด้านพลังงานให้กับชุมชน" นายชวลิต กล่าว

โครงการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลิมพระเกียรติ ให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชัง เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในการร่วมศึกษาความเป็นไปได้ด้วยการนำนวัตกรรมพลังงานมาใช้กับโครงการ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภาครัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบการควบคุมการใช้พลังงานต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังดำเนินการใช้พลังงานทดแทนด้วยการติดตั้งระบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไปพร้อมๆ กับจัดทำการประเมินภายใน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน พร้อมการวัดค่าความสำเร็จของโครงการในการแบ่งเบาภาระที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงาน โดยโรงพยาบาลและสถาบันสาธารณสุขสามารถนำส่วนต่างของต้นทุนค่าใช้จ่ายนั้น มาใช้เป็นกองทุนเพื่อต่อยอดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

Back23 July 2020