ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


06/08/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
06/08/2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
06/08/2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
06/08/2563
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
14/07/2563
แจ้งวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
18/06/2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
17/06/2563
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
17/06/2563
แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ
15/06/2563
แจ้งการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
04/06/2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14/05/2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
08/05/2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
07/05/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
07/05/2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
07/05/2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
07/05/2563
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
30/04/2563
การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เพิ่ม Template)
29/04/2563
การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
30/03/2563
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
30/03/2563
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล