ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


05/10/2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
16/09/2563
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
20/08/2563
แจ้งวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563
19/08/2563
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2563
13/08/2563
แจ้งข่าวการลงทุนของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
06/08/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
06/08/2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
06/08/2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
06/08/2563
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
14/07/2563
แจ้งวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
18/06/2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
17/06/2563
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
17/06/2563
แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ
15/06/2563
แจ้งการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
04/06/2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14/05/2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
08/05/2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
07/05/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
07/05/2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
07/05/2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)