ค้นหาข่าว:

ปี :


27/07/2564
แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวัน
14/07/2564
การเข้าลงทุนในโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งในไต้หวัน
14/07/2564
แจ้งกรรมการลาออก
13/07/2564
การเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐอินเดีย
17/06/2564
การกู้ยืมเงินระยะยาว ระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
15/06/2564
การจัดตั้งบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด
07/05/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
07/05/2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
07/05/2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
07/05/2564
นำส่งงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564
28/04/2564
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
28/04/2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28/04/2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
16/04/2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
05/04/2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
02/04/2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
03/03/2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22/02/2564
การจัดตั้งบริษัท GPSC Singapore Pte. Ltd.
11/02/2564
การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
11/02/2564
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563