ค้นหาข่าว:

ปี :


30/01/2566
การจัดตั้งบริษัท วินด์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
24/01/2566
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
26/12/2565
แจ้งกรรมการลาออก
20/12/2565
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2566 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
20/12/2565
การกู้ยืมเงินระยะสั้นในรูปแบบ ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
15/12/2565
แจ้งการร่วมทุนและการจัดตั้งบริษัทย่อย ของ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้า ประกอบ และจัดจำหน่ายโมดูลแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า
13/12/2565
การจัดตั้งบริษัทย่อย 5 บริษัท เพื่อลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
30/11/2565
การเข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมกับกลุ่ม Copenhagen Infrastructure Partners
22/11/2565
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
09/11/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
09/11/2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09/11/2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
09/11/2565
นำส่งงบการเงินของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
27/09/2565
แจ้งการปิดบริษัท GPSC International Holdings Limited และบริษัท โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมา จำกัด
27/09/2565
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
27/09/2565
แจ้งกรรมการลาออก
26/09/2565
แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนในโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งในไต้หวัน
24/08/2565
การจัดตั้งบริษัท ยูรัสพลัส จากัด และ บริษัท โบรีพลัส จากัด
23/08/2565
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2565
08/08/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565