ค้นหาข่าว:

ปี :


11/04/2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
03/04/2567
แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
03/04/2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
05/03/2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
09/02/2567
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
09/02/2567
การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
09/02/2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
09/02/2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
09/02/2567
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
09/02/2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
31/01/2567
แจ้งการลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ของบริษัทร่วมทุน
21/12/2566
การเข้าซื้อหุ้นจากบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
20/12/2566
การลงนามต่ออายุสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นในรูปแบบ ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
12/12/2566
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
01/12/2566
แจ้งการยุติข้อพิพาท
06/11/2566
นำส่งงบการเงินของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส ที่ 3 ปี 2566
06/11/2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
06/11/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
06/11/2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
16/10/2566
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ