ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


03/03/2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22/02/2564
การจัดตั้งบริษัท GPSC Singapore Pte. Ltd.
11/02/2564
การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
11/02/2564
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
11/02/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
11/02/2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
11/02/2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
10/02/2564
แจ้งการลงทุนในบริษัท Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน
25/12/2563
เปิดตัวแบตเตอรี่ Semi-solid เซลล์แรกจากโรงงานในประเทศไทย ("G-Cell")
21/12/2563
การลงนามต่ออายุสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
16/12/2563
แจ้งกรรมการลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
14/12/2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2563
09/12/2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 08 ธันวาคม 2563
19/11/2563
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
18/11/2563
การขายหุ้นบริษัทย่อย (ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) ให้แก่บริษัทย่อยของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
13/11/2563
การจัดตั้งบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ วัน จำกัด และการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวัน
06/11/2563
แจ้งกรรมการลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
05/11/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
05/11/2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
05/11/2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)