ค้นหาข่าว:

ปี :


27/05/2567
แจ้งเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
27/05/2567
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
13/05/2567
แจ้งกรรมการลาออก
10/05/2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567 (แก้ไข)
08/05/2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
08/05/2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
08/05/2567
นำส่งงบการเงินของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2567
08/05/2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
11/04/2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
03/04/2567
แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
03/04/2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
05/03/2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
09/02/2567
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
09/02/2567
การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
09/02/2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
09/02/2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
09/02/2567
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
09/02/2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
31/01/2567
แจ้งการลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ของบริษัทร่วมทุน
21/12/2566
การเข้าซื้อหุ้นจากบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ