ค้นหาข่าว:

ปี :


29/10/2564
การจัดตั้งบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ ไต้หวัน จำกัด
27/10/2564
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
20/10/2564
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
16/09/2564
การหยุดเดินเครื่องนอกแผนของโรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน ระยะที่ 5
15/09/2564
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
15/09/2564
แจ้งกรรมการลาออก
25/08/2564
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2564
25/08/2564
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
06/08/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
06/08/2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
06/08/2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
06/08/2564
นำส่งงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564
27/07/2564
แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวัน
14/07/2564
การเข้าลงทุนในโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งในไต้หวัน
14/07/2564
แจ้งกรรมการลาออก
13/07/2564
การเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐอินเดีย
17/06/2564
การกู้ยืมเงินระยะยาว ระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
15/06/2564
การจัดตั้งบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด
07/05/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
07/05/2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)