ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


11/02/2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
11/02/2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
11/02/2562
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
22/01/2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการ Energy Recovery Unit โดยการเข้าซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit) จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง (แก้ไข)
22/01/2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการ Energy Recovery Unit โดยการเข้าซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit) จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง
11/01/2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
27/12/2561
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
21/12/2561
การจัดตั้งบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด
14/12/2561
แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
07/12/2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
13/11/2561
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
12/11/2561
การยื่นอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
05/11/2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (แก้ไขไฟล์หมายเหตุประกอบงบ) (สอบทานแล้ว)
05/11/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
05/11/2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
05/11/2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
05/11/2561
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
24/10/2561
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
19/10/2561
แจ้งเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
11/10/2561
แจ้งเรื่องเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ Engie Global Development B.V.