ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


28/09/2561
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
28/09/2561
แจ้งกรรมการลาออก และแจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
19/09/2561
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
06/09/2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
31/08/2561
แจ้งกรรมการลาออก
27/08/2561
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข template)
24/08/2561
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
15/08/2561
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2561
06/08/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
06/08/2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
06/08/2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
06/08/2561
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
03/08/2561
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
01/08/2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25/07/2561
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
23/07/2561
แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
25/06/2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข)
20/06/2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข)
20/06/2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
15/06/2561
ชี้แจงข่าวในสื่อเรื่อง บริษัทมีแผนการเข้าลงทุน