ค้นหาข่าว:

ปี :


07/05/2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
07/05/2564
นำส่งงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564
28/04/2564
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
28/04/2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28/04/2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
16/04/2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
05/04/2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
02/04/2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
03/03/2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22/02/2564
การจัดตั้งบริษัท GPSC Singapore Pte. Ltd.
11/02/2564
การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
11/02/2564
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
11/02/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
11/02/2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
11/02/2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
10/02/2564
แจ้งการลงทุนในบริษัท Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน
25/12/2563
เปิดตัวแบตเตอรี่ Semi-solid เซลล์แรกจากโรงงานในประเทศไทย ("G-Cell")
21/12/2563
การลงนามต่ออายุสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
16/12/2563
แจ้งกรรมการลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
14/12/2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2563