ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


25/05/2561
การลงทุนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
10/05/2561
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1) ฉบับแก้ไข
10/05/2561
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย (แก้ไข)
07/05/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
07/05/2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
07/05/2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
07/05/2561
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
25/04/2561
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
25/04/2561
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
12/04/2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
04/04/2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่ม Template)
04/04/2561
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
02/03/2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27/02/2561
การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
12/02/2561
การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
12/02/2561
การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
12/02/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
12/02/2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
12/02/2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
12/02/2561
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560