ค้นหาข่าว:

ปี :


09/12/2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 08 ธันวาคม 2563
19/11/2563
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
18/11/2563
การขายหุ้นบริษัทย่อย (ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) ให้แก่บริษัทย่อยของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
13/11/2563
การจัดตั้งบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ วัน จำกัด และการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวัน
06/11/2563
แจ้งกรรมการลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
05/11/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
05/11/2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
05/11/2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
05/11/2563
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
02/11/2563
การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (ส่วนขยาย)
27/10/2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO
05/10/2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
16/09/2563
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
20/08/2563
แจ้งวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563
19/08/2563
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2563
13/08/2563
แจ้งข่าวการลงทุนของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
06/08/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
06/08/2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
06/08/2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
06/08/2563
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563