ค้นหาข่าว:

ปี :


14/07/2563
แจ้งวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
18/06/2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
17/06/2563
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
17/06/2563
แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ
15/06/2563
แจ้งการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
04/06/2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14/05/2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
08/05/2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
07/05/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
07/05/2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
07/05/2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
07/05/2563
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
30/04/2563
การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เพิ่ม Template)
29/04/2563
การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
30/03/2563
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
30/03/2563
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
27/03/2563
แจ้งความคืบหน้าการเข้าซื้อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กำลังการผลิตรวม 39.5 เมกะวัตต์ ผ่านบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด
26/03/2563
แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
26/03/2563
แจ้งเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2563
23/03/2563
นโยบายการปฏิบัติงานจากสถานที่อาศัยของพนักงาน