ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


24/01/2561
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
20/12/2560
การลงนามต่ออายุสัญญาเงินกู้ ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
15/12/2560
การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค ประเทศญี่ปุ่น
30/11/2560
แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินและบริการในการซื้อที่ดินจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์ผลิตสาธารณูปการส่วนขยาย
21/11/2560
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
16/11/2560
การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระยะที่ 2 ของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (ระยะที่ 2) (IRPC-CP ระยะที่ 2)
06/11/2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
06/11/2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
06/11/2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
06/11/2560
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
24/10/2560
วันหยุดเพิ่มเติมตามประเพณีประจำปี 2560 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
20/10/2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
20/10/2560
แจ้งเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
18/10/2560
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
29/09/2560
แจ้งกรรมการลาออก
28/09/2560
การออกและเสนอขายหุ้นกู้
26/09/2560
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
25/08/2560
การจัดตั้งบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
15/08/2560
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
15/08/2560
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล