ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


07/08/2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
07/08/2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
07/08/2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
07/08/2560
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
31/07/2560
แจ้งกรรมการลาออก
20/07/2560
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
04/05/2560
การลงนามสัญญา Licence and Services Agreement กับ 24M Technologies Inc. เพื่อได้รับสิทธิในการดำเนินการธุรกิจผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ในประเทศกลุ่ม ASEAN
04/05/2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
03/05/2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
03/05/2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
03/05/2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
03/05/2560
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มี.ค.60
28/04/2560
เปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
28/04/2560
แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
28/04/2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
28/04/2560
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
11/04/2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
04/04/2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
16/03/2560
การกู้ยืมเงินระยะสั้น ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท. (เพิ่มเติม)
14/03/2560
การกู้ยืมเงินระยะสั้น ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.