ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


30/04/2563
การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เพิ่ม Template)
29/04/2563
การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
30/03/2563
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
30/03/2563
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
27/03/2563
แจ้งความคืบหน้าการเข้าซื้อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กำลังการผลิตรวม 39.5 เมกะวัตต์ ผ่านบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด
26/03/2563
แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
26/03/2563
แจ้งเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2563
23/03/2563
นโยบายการปฏิบัติงานจากสถานที่อาศัยของพนักงาน
12/03/2563
ชี้แจงผลกระทบตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีผลต่อค่าไฟฟ้า
28/02/2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12/02/2563
การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
12/02/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
12/02/2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
12/02/2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
12/02/2563
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
03/02/2563
การจัดตั้งบริษัท จีพีเอสซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
30/01/2563
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
02/12/2562
การยื่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)
28/11/2562
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
21/11/2562
รายงานสถานการณ์โรงไฟฟ้าไซยะบุรี น้ำลิก 1 และห้วยเหาะ ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ใน สปป. ลาว