ค้นหาข่าว:

ปี :


20/12/2566
การลงนามต่ออายุสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นในรูปแบบ ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
12/12/2566
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
01/12/2566
แจ้งการยุติข้อพิพาท
06/11/2566
นำส่งงบการเงินของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส ที่ 3 ปี 2566
06/11/2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
06/11/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
06/11/2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
16/10/2566
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
26/09/2566
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
26/09/2566
แจ้งกรรมการลาออก
22/08/2566
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2566
09/08/2566
นำส่งงบการเงินของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส ที่ 2 ปี 2566
09/08/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
09/08/2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
09/08/2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
25/07/2566
แจ้งการปิดบริษัท เฮลิออส 5 จำกัด
28/06/2566
แจ้งข้อมูลข้อพิพาทที่สำคัญ
27/06/2566
แจ้งการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจและการเข้าลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท Avaada Energy Private Limited (AEPL)
09/05/2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แก้ไข)
08/05/2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)