ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


14/03/2560
การกู้ยืมเงินระยะสั้น ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
01/03/2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
09/02/2560
การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
09/02/2560
การเสนอจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559
09/02/2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
09/02/2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
09/02/2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
09/02/2560
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
27/01/2560
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
30/12/2559
การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร กำลังการผลิตติดตั้งรวม 5 เมกะวัตต์
13/12/2559
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
04/11/2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
04/11/2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
04/11/2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
04/11/2559
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
20/10/2559
แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม
20/10/2559
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
20/10/2559
แจ้งเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
14/10/2559
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
03/10/2559
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560