ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


09/09/2559
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 กันยายน 2559
18/08/2559
แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์และรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ
18/08/2559
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09/08/2559
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2559
05/08/2559
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
05/08/2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
05/08/2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
05/08/2559
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
27/07/2559
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก
27/06/2559
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2559
07/06/2559
การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG)
10/05/2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 (แก้ไขไฟล์ Auditor Report)
09/05/2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
09/05/2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
09/05/2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
09/05/2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09/05/2559
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มี.ค.59
03/05/2559
แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
18/04/2559
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
05/04/2559
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559