ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


21/03/2559
การรับเงินปันผลจากเงินลงทุนใน บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
03/03/2559
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12/02/2559
การแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย (แก้ไข)
12/02/2559
กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (แก้ไขPDF)
11/02/2559
การเสนอจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 (แก้ไข)
11/02/2559
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
11/02/2559
การแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย
11/02/2559
กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
11/02/2559
งบการเงินรายปี 2558
11/02/2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
11/02/2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี2558 และปี 2558
11/02/2559
การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558
11/02/2559
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
27/01/2559
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก
21/01/2559
แต่งตั้งกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
15/01/2559
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อย
17/11/2558
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2559 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
12/11/2558
แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
09/11/2558
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
09/11/2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558