ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


09/11/2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
09/11/2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09/11/2558
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
16/10/2558
การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
16/10/2558
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2559
01/10/2558
แจ้งการเปลี่ยนแปลงชั้นยศทหารของกรรมการ
28/09/2558
แจ้งการลาออกของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และการแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
26/08/2558
ความก้าวหน้าการลงทุนในโครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 ระยะที่ 1 (CUP-4 Phase 1)
13/08/2558
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2558
06/08/2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
06/08/2558
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
06/08/2558
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
06/08/2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
29/07/2558
รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
18/06/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
20/05/2558
แจ้งกรรมการลาออก
15/05/2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
15/05/2558
นโยบายการส่งงบการเงิน
15/05/2558
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
15/05/2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558