ค้นหาข่าว:

ปี :


27/07/2559
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก
27/06/2559
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2559
07/06/2559
การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG)
10/05/2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 (แก้ไขไฟล์ Auditor Report)
09/05/2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
09/05/2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
09/05/2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
09/05/2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09/05/2559
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มี.ค.59
03/05/2559
แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
18/04/2559
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
05/04/2559
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
21/03/2559
การรับเงินปันผลจากเงินลงทุนใน บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
03/03/2559
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12/02/2559
การแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย (แก้ไข)
12/02/2559
กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (แก้ไขPDF)
11/02/2559
การเสนอจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 (แก้ไข)
11/02/2559
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
11/02/2559
การแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย
11/02/2559
กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559