ค้นหาข่าว:

ปี :


08/05/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
08/05/2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
12/04/2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
31/03/2566
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
31/03/2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10/03/2566
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย ของ บริษัทโกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด เพื่อสนับสนุนการลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศจีน
02/03/2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10/02/2566
การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
10/02/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
10/02/2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
10/02/2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
10/02/2566
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
30/01/2566
การจัดตั้งบริษัท วินด์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
24/01/2566
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
26/12/2565
แจ้งกรรมการลาออก
20/12/2565
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2566 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
20/12/2565
การกู้ยืมเงินระยะสั้นในรูปแบบ ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
15/12/2565
แจ้งการร่วมทุนและการจัดตั้งบริษัทย่อย ของ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้า ประกอบ และจัดจำหน่ายโมดูลแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า
13/12/2565
การจัดตั้งบริษัทย่อย 5 บริษัท เพื่อลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
30/11/2565
การเข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมกับกลุ่ม Copenhagen Infrastructure Partners