ค้นหาข่าว:

ปี :


11/02/2559
งบการเงินรายปี 2558
11/02/2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
11/02/2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี2558 และปี 2558
11/02/2559
การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558
11/02/2559
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
27/01/2559
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก
21/01/2559
แต่งตั้งกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
15/01/2559
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อย
17/11/2558
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2559 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
12/11/2558
แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
09/11/2558
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
09/11/2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
09/11/2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09/11/2558
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
16/10/2558
การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
16/10/2558
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2559
01/10/2558
แจ้งการเปลี่ยนแปลงชั้นยศทหารของกรรมการ
28/09/2558
แจ้งการลาออกของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และการแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
26/08/2558
ความก้าวหน้าการลงทุนในโครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 ระยะที่ 1 (CUP-4 Phase 1)
13/08/2558
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2558