ค้นหาข่าว:

ปี :


06/08/2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
06/08/2558
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
06/08/2558
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
06/08/2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
29/07/2558
รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
18/06/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
20/05/2558
แจ้งกรรมการลาออก
15/05/2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
15/05/2558
นโยบายการส่งงบการเงิน
15/05/2558
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
15/05/2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
15/05/2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15/05/2558
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
15/05/2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
15/05/2558
งบการเงินรายปี 2557
15/05/2558
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ GPSC เริ่มซื้อขายวันที่ 18 พฤษภาคม 2558