ค้นหาข่าว:

ปี :


22/11/2565
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
09/11/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
09/11/2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09/11/2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
09/11/2565
นำส่งงบการเงินของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
27/09/2565
แจ้งการปิดบริษัท GPSC International Holdings Limited และบริษัท โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมา จำกัด
27/09/2565
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
27/09/2565
แจ้งกรรมการลาออก
26/09/2565
แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนในโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งในไต้หวัน
24/08/2565
การจัดตั้งบริษัท ยูรัสพลัส จากัด และ บริษัท โบรีพลัส จากัด
23/08/2565
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2565
08/08/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
08/08/2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
08/08/2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
08/08/2565
นำส่งงบการเงินของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
28/06/2565
แจ้งกรรมการลาออก
15/06/2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565
01/06/2565
ชี้แจงข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆ
06/05/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
06/05/2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)