ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


28/08/2562
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
14/08/2562
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562
14/08/2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและการแต่งตั้งประธานและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
06/08/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
06/08/2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
06/08/2562
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
06/08/2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
02/08/2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
26/07/2562
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย และแจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
26/07/2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
11/07/2562
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
19/06/2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับแผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์
24/05/2562
การยื่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)
13/05/2562
การยื่นแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6-ข)
09/05/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
09/05/2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09/05/2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
09/05/2562
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
07/05/2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
26/04/2562
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ