ค้นหาข่าว:

ปี :


06/05/2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
06/05/2565
นำส่งงบการเงินของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565
05/05/2565
การลงทุนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
12/04/2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
01/04/2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
01/04/2565
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
02/03/2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
28/02/2565
แจ้งเรื่องการโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ให้แก่บริษัทร่วมทุนซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
11/02/2565
การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
11/02/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
11/02/2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
11/02/2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
11/02/2565
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
10/02/2565
การจำหน่ายหุ้นในบริษัท อิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค
11/01/2565
การจัดตั้งบริษัท นูออโว พลัส จำกัด
04/01/2565
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
05/11/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
05/11/2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
05/11/2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
05/11/2564
นำส่งงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564