ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


26/04/2562
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
12/04/2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
09/04/2562
การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
04/04/2562
แจ้งการลาออกของกรรมการบริหารความเสี่ยง
01/04/2562
แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
01/04/2562
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
22/03/2562
การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (แก้ไข template)
22/03/2562
การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
21/03/2562
แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
21/03/2562
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
20/03/2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
14/03/2562
การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และการยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-3)
11/03/2562
การแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
04/03/2562
แจ้งการลาออกของประธานกรรมการตรวจสอบ
01/03/2562
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
28/02/2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12/02/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (แก้ไข)
12/02/2562
การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
11/02/2562
การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
11/02/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561