เอกสาร ดาวน์โหลด
จดหมายแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดาวน์โหลด
2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
4. แบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น (Bill Payment) ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
6. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น ดาวน์โหลด
7. แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล ดาวน์โหลด
8. แผนที่ของสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด