รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/05/2563
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 23,610
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 24.74
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02/09/2563 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 26,162
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.95

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น(หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 643,177,944 22.81
2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 640,909,693 22.73
3. บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด 586,071,567 20.78
4. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 251,173,540 8.91
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 90,233,414 3.20
6. สำนักงานประกันสังคม 49,150,795 1.74
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 18,152,488 0.64
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 14,891,600 0.53