ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 04/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 36,203
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 24.75
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/03/2564 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 38,484
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 91.04

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น(หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 894,351,484 31.72
2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 640,909,693 22.73
3. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 586,071,567 20.78
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 63,104,144 2.24
5. สำนักงานประกันสังคม 56,360,495 2.00
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 21,299,226 0.76
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 12,913,534 0.46
8. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 10,811,068 0.38
9. นาย สมภพ ติงธนาธิกุล 9,000,000 0.32
10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,193,603 0.26

หมายเหตุ: ปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“PTT”) ถือหุ้นร้อยละ 44.45 (โดยถือหุ้นผ่าน PTT และ บริษัท สยาม แมเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 42.54 และ 1.19 ตามลำดับ) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 20.78 และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ทั้งนี้ ธุรกรรมการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าของปตท. ดังกล่าว ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564