ปี :
วิดีโอบรรยากาศโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
วิดีโอบรรยากาศโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
วิดีโอบรรยากาศโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
วิดีโอบรรยากาศโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559